Bøger og artikler

Kort fortalt:

Som studerende / privatperson:

 • Du må frit kopiere fra trykte bøger til privat brug* og til din læsemakker. Det er ikke tilladt, at du kopierer til flere.
 • Du må skanne fra lånte trykte bøger, hvis dette foregår på biblioteket, og kun til personlig brug**. Du må altså ikke videresende eller dele scannet materiale.
 • Du må kopiere elektroniske bøger du ejer til personlig brug. Du må altså ikke videresende eller dele elektroniske bøger. Lånte elektroniske bøger eller bøger fra databaser med password må ikke kopieres.
   

Som underviser / studerende der kopierer til dit hold:

Du skal som udgangspunkt altid have ophavsmandens/kvindens tilladelse for at anvende eller kopiere en tekst, et billede, film, musik osv. Der er dog undtagelser, ift. UC SYDs aftale med CopyDan:

 • Du skal altid angive forfatter, titel, forlag og udgivelsesår.
 • Kopiere eller skanne 20% eller max 30 sider af trykte bøger, dog må man altid som minimum skanne eller kopiere 4 sider.
 • Kopiere 20% eller max 30 sider af elektroniske bøger du ejer. Lånte elektroniske bøger eller bøger fra databaser med password må ikke kopieres.
 • Kopiere eller skanne 20% eller max 30 sider af en årgang af et tidsskrift.
 • Ikke digitalkopiere eller skanne artikler der ligger i betalingsdatabaser. Du må gerne linke til digitale artikler.
 • Du må aldrig videresende eller dele skannede eller kopierede tekster, hverken fysisk eller digitalt. Undervisere skal sende indskannede tekster til skanningsdepot@ucsyd.dk og i øvrigt følge vejledningen.

 


Retningslinjer for skanning og fotokopiering af tekster eller print af digitalt materiale til brug i undervisningen; herunder til lagring på Itslearning, til power points og til interaktive tavler

Ophavsmanden har eneret til at udnytte og bestemme over sit "værk", dvs. billedet, teksten, tegningen, musikken etc. Derfor er det som udgangspunkt ikke tilladt at anvende eller kopiere andres materiale uden at indhente tilladelse fra ophavsmanden. For at imødegå dette har UC SYD indgået en aftale om kopiering af ophavsretligt materiale til undervisningsbrug med Copydan.

 

Aftalen med Copydan giver tilladelse til følgende i undervisningen:
Der må kopieres op til 20 % af et materiale, dog højst 30 sider af samme materiale per studerende per halvår. Det gælder både analog og digital kopiering. Fra ethvert materiale må der dog kopieres mindst 4 sider.

Undervisere skal følge retningslinjerne for indskanninger, som ligger under Ansattes IT-vejledninger.
 

Skannede dokumenter (analog til digital kopiering) skal gemmes som f.eks. pdf- format, så der ikke kan foretages ændringer i den skannede tekst.

Der skal altid angives kilde på det kopierede: forfatter, titel, forlag, år. Skannede dokumenter skal lagres på Itslearning eller intranettet, hvor de er beskyttet af en adgangskode og det således kun er studerende og ansatte fra UC SYD der kan få adgang. Indskannede tekster eller filer må ikke sendes via SMS eller e-mail, eller deles via Facebook, Dropbox iCloud el.lign. Dog gælder lidt andre regler for dagskursister, kontakt biblioteket for mere information.

Tidsskriftsartikler, avisartikler og artikler fra dagblade i papirformat må skannes. For tidsskrifter beregnes procentsatsen, de 20 %, af tidsskriftets samlede årgang.
Tidsskriftsartikler fra UC SYDs elektroniske tidsskrifter må videreformidles via link. Alle ansatte og studerende har adgang til avisartikler mm. gennem Infomedia, der også kan linkes til.

Love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker er ikke genstand for ophavsret, og må gerne lægges ud på alle medier.

Til internt administrativ brug er reglerne de samme, dog må materiale, hvor rettighedshaveren har nedlagt forbud mod digital kopiering, kun printes eller fotokopieres. Liste over materialer, der ikke må digitalkopieres, kan ses på www.tekstognode.dk

Se hele aftalen
 

Kopiering til privat brug
Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside.

* Privat brug omfatter almindeligvis kopiering til egen brug og brug for de personer, som fremstilleren har et personligt bånd til, dvs. familie og nære venner (privatsfæren)

** Personligt brug omfatter almindeligvis kopiering til egen brug eller til en, der bor i samme husstand